แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาภาษาอังกฤษ

เติมอักษรที่ขาดหายไปลงในช่องว่าง

เติม am, is, are, have หรือ has ในประโยคที่กำหนดให้


1.I twelve oranges.
2.The oranges sweet.
3.They in the basket.
4.Somsak a new house.
5.His house on Samsen Road.
6.It many doors and windows.
7.I Somsak's friend.
8.We good friends.
9.The plane in the sky.
10.The sky blue.
11.Water no colour.
12.I a knife in my hand.
13.There spoons and forks on the table
14.She a happy girl.
15.I a happy boy.
16.The teacher many pupils.
17. you good pupil?
18.Yes, I
19. you an umbrella?
20.Yes, I