เลขคณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อสอบแบบเติมคำ วิชาคณิตศาสตร์

  

เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.4 + + 3 = 13
2. + 4 + 5 = 16
3.8 + 7 - = 6
4. + 8 - 10 = 8
5.12 - + 6 = 9
6.14 + 6 =
7. + 2 = 20
8. - 9 = 3
9.15 - = 6
10.25 + 6 =