.: หน้าหลัก :.
.: โคลงสุภาพ :.
.: โคลงสุภาพ :.
.: โคลงดั้น :.
.: โคลงโบราณ :.
.: ฉันท์ :.
.: กาพย์ :.
.: กลอน :.
.: ร่าย :.
.: ลิลิต :.

        โคลง คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีวิธีเรียบเรียงถ้อยคำเข้าคณะ มีกำหนดเอกโทและสัมผัส แต่มิได้บัญญัติบังคับครุลหุ โคลงแบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิด คือ โคลงสุภาพ โคลงดั้น และ โคลงโบราณ
โคลงสุภาพแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด คือ
๑. โคลง ๒ สุภาพ ( อ่านรายละเอียด )
๒. โคลง ๓ สุภาพ ( อ่านรายละเอียด )
๓. โคลง ๔ สุภาพ ( อ่านรายละเอียด )
๔. โคลง ๕ หรือมณฑกคต ( อ่านรายละเอียด )
๕. โคลงตรีพิธพรรณ ( อ่านรายละเอียด )
๖. โคลงจัตวาทัณฑี ( อ่านรายละเอียด )
๗. โคลงกระทู้ ( อ่านรายละเอียด )

โคลงดั้นแบ่งออกเป็น ๖ ชนิด คือ
๑. โคลงดั้น ๒ ดั้น ( อ่านรายละเอียด )
๒. โคลง ๓ ดั้น ( อ่านรายละเอียด )
๓. โคลงดั้นวิวิธมาลี ( อ่านรายละเอียด )
๔. โคลงดั้นบาทกุญชร ( อ่านรายละเอียด )
๕. โคลงดั้นตรีพิธพรรณ ( อ่านรายละเอียด )
๖. โคลงดั้นจัตวาทัณฑี ( อ่านรายละเอียด )

โคลงโบราณแบ่งออกเป็น ๘ชนิด คือ
๑. โคลงวิชชุมาลี ( อ่านรายละเอียด )
๒. โคลงมหาวิชชุมาลี ( อ่านรายละเอียด )
๓. โคลงจิตรลดา ( อ่านรายละเอียด )
๔. โคลงมหาจิตรลดา ( อ่านรายละเอียด )
๕. โคลงสินธุมาลี ( อ่านรายละเอียด )
๖. โคลงมหาสินธุมาลี ( อ่านรายละเอียด )
๗. โคลงนันททายี ( อ่านรายละเอียด )
๘. โคลงมหานันททายี ( อ่านรายละเอียด )

        คำสุภาพในโคลงนั้นมีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ
  • หมายถึงคำที่ไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์เอกโท
  • หมายถึงการบังคับคณะและสัมผัสอย่างเรียบ ๆ ไม่โลดโผน
        ฉะนั้น คำสุภาพใน ฉันทลักษณ์ จึงผิดจากคำสุภาพใน วจีภาค เพราะในวจีภาคถึงคำพูดที่เรียบร้อยไม่หยาบโลน ไม่เปรียบกับของหยาบ หรือไม่เป็นคำที่มีสำเนียงและสำนวนผวนมาเป็นคำหยาบ ซึ่งนับอยู่ในประเภทราชาศัพท์

        ข้อบังคับหรือบัญญัติของโคลง การแต่งโคลงจะต้องมีลักษณะบังคับหรือบัญญัติ ๖ อย่าง คือ
  • คณะ
  • พยางค์
  • สัมผัส
  • เอกโท
  • คำเป็นคำตาย
  • คำสร้อย

กลับหน้าแรก
Copyright © 2003 Sriwittayapaknam School :: All rights Reserved